Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

От деня на създаването си LIFECOACHING е символ на сигурност, качествено обслужване и висок стандарт. Чрез енергия и отдаденост постигаме резултатите, които клиентите на LIFECOACHING очакват. Ние се стремим да надминем очакванията на клиентите си и затова правилният избор за консултация по избран от Вас проблем, детайлно посочени на сайта http:// www.lifecoaching.bg е от LIFECOACHING. Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот, на бизнеса и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за Вашите лични данни, когато посещавате http:// www.lifecoaching.bg или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме. Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Тази Политика за защита на лични данни има за цел да ви информира как управляваме вашите лични данни, какви са правата ви за поверителност и как законът ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги и / или правите заявка, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, Общите условия на платформата за електронна търговия LIFECOACHING, както и нашата политика за ползване на „бисквитки”.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е:

1. Haимeнoвaниe: „Академия Мерам” ЕООД, ЕИК: 207188020;

2. Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гр. София Младост 4 бл. 413;

3. Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: 1164 гр.София, ж.к. Лозенец, ул. „Васил Кирков“ 17

4. Дaнни зa ĸopecпoндeнция: гр. София Младост 4 бл. 413, мoбилeн тeлeфoн: + , имейл: alex.tsaribrodska@gmail.com

5. Лице за контакт: Александра Саздова

ДАННИ ЗА ДЛЗД
Длъжностно лице по защита на личните данни: Александра Саздова , тел : +359 87 829 8000, имейл: alex.tsaribrodska@gmail.com

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.
Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:
Данни за клиента в качеството му на физическо лице и/или в качеството му на управляващ юридическо лице, клиент на „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING : две имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, необходими за предоставяне на предлаганите на сайта ни услуги.

Идентификационни данни като имена и имейл адрес, са ни необходими за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения с оглед предоставянето на услуги в областта, в която дружеството ни осъществява своята дейност, посочена по-горе.

Адрес на електронна поща са ни необходими, за да се свържем с Вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и други искания.

При наличие на изрично съгласие от ваша страна, в зависимост от разрешенията на устройството Ви, ако публикувате в нашия Сайт, автоматично събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и мобилни точки.

Лична информация се събира в момента, в който потребителите направят заявка, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания.
Когато сме получили запитване от Вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Не събираме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да получавате тази информация:

• По имейл;

Вашето съгласие е доброволно и ще можете да се възползвате от нашите услуги и в случай, че не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че такава информация би била полезна за Вас, тъй като ще отразява развитието на услугите, които предлагаме, най-новите ни проекти в сферата на бизнеса с дейността, която осъществява „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING, както и предложения, съобразени с индивидуалните ви интереси и търсения.
Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като се свържете с длъжностното лице по защита на данните на следният и-мейл: alex.tsaribrodska@gmail.com

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на личните Ви данни е необходимо с оглед предоставянето от „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING на услуги, детайлно посочени на сайта, доколкото по смисъла на действащото законодателство му е вменено в задължение съхраняването на такива данни, както и на основание законните интереси на „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се свежда до минимално необходимото за тази цел.

Приемаме, че всеки от вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля.

„Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от вас при посещението ви на нашия сайт.

Ние използваме ваши лични данни за маркетингови цели, само при наличие на изрично съгласие за това от ваша страна. Липсата на съгласие или неговото оттегляне не се отразява по никакъв начин на възможността да закупите/ползвате нашите стоки/ услуги.

Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение на електронна поща. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката„Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ДЕЦА
Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст.

При необходимост от обработване на лични данни на дете ние винаги искаме да ни бъде предоставено изрично съгласие за обработването на данните от детето (ако е над 14 години) и от неговите законни представители (родители или настойници).

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството дава достъп до вашите лични данни на следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз.
a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;
б) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;
в) Компетентни органи с оглед спазване на приложимото законодателство.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право във всеки един момент:
• да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

• да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация, за спазване на правно задължение от „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

• да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.

• да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING имат преимущество пред вашите интереси.

• да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на „Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOCHING, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;

• да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да изпратите искането си на електронна поща alex.tsaribrodska@gmail.com В искането си, моля, включете адрес на електронна поща и име, и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните ви, копия от определена информация от профила ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство.

Можете да оттеглите съгласието си във връзка с получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.
За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.

В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани.

Данните, които са предоставени при подаване на заявка за закупуване на услуги чрез сайта ни се съхраняват за период от 5 години след датата на изпълнение на заявката.

При сключване на договор за покупка на услуги данните се съхраняват за период от 5 години след прекратяване на договора.

Данните за местоположение се съхраняват за период от 5 години.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Академия Мерам” ЕООД, поддържащ платформата LIFECOACHING си запазва правото да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.

НАДЗОРЕН ОРГАН

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, както следва:
Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: kzld@cpdp.bg; Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

КОНТАКТИ
Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния имейл адрес: alex.tsaribrodska@gmail.com